งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์" วันที่ 10-19 ม.ค.56 ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี

 รายละเอียดวันที่ : 24 ม.ค. 2556
ที่มา : งานกีฬา
อ่าน : 436

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854