งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด



วันที่ : 22 ส.ค. 2555
ที่มา : ฝ่ายกีฬา
อ่าน : 743

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854