งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 14 "กันเกราเกมส์" วันที่ 22 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

 รายละเอียดวันที่ : 19 มี.ค. 2557
ที่มา : ฝ่ายกีฬา
อ่าน : 282

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854