งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาเปตองและต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 รายละเอียดวันที่ : 18 มี.ค. 2557
ที่มา : ฝ่ายกีฬา
อ่าน : 263

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854