งานกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ วันที่ 23-28 กรกฎาคม 2555

รายละเอียดวันที่ : 13 ก.ค. 2555
ที่มา : ฝ่ายกีฬา
อ่าน : 503

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854