งานกีฬา

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ วันที่ 15-24 มกราคม 2558 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ]
: 102
: 95
: 89
: 85
: 90
: 84
: 85
: 77
: 73
: 87
: 76
: 88
: 89
: 91
: 88
: 88
: 78
: 71
: 84
: 97
: 68
: 88
: 74
: 56
: 83
: 78
: 82

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854