งานกีฬา

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ วันที่ 15-24 มกราคม 2558 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ]
: 186
: 183
: 166
: 161
: 175
: 181
: 154
: 172
: 164
: 177
: 191
: 173
: 185
: 168
: 165
: 170
: 175
: 192
: 198
: 193
: 193
: 175
: 173
: 183
: 168
: 161
: 174
: 182
: 148
: 155

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854