งานกีฬา

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ วันที่ 9 มกราคม 2558 คัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตากีฬา ]
: 186
: 193
: 177
: 170
: 174
: 168
: 170
: 159
: 157
: 158
: 152
: 167
: 168
: 166
: 173
: 155
: 162
: 165
: 169
: 164
: 161
: 149
: 159
: 175
: 174
: 159
: 182

ไปที่หน้า : [1] 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  ม.11  ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000 โทร 042-743854  โทรสาร 042-743854